برنج عنبر بو پر فروش ترین
برنج در خوزستان بوده که به دلیل کیفیت بالای آن می باشد